Regulamin korzystania z hostingu OVIO
... / OVIO ?
§1 PRZEDMIOT

1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania wszelkich usług na serwerach firmy MOROKO (zwanych dalej OVIO) Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.

2. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

3. OVIO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich Swoich Klientów w panelu administracyjno-informacyjnym, do którego każdy Klient dostanie dostęp w momencie aktywacji konta OVIO.

§2 OPŁATY

1. Wszystkie usługi zakładane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cenników zamieszczonych na stronie OVIO (ovio.pl) lub/i na stronie MOROKO (business.moroko.pl). Jeżeli Abonent opłaci abonament przelewem pocztowym to konto zostanie aktywowane przez OVIO w przeciągu 48h od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto bankowe OVIO.

2. Na 7 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego OVIO wyśle każdemu klientowi wiadomość przypominająca o możliwości wydłużenia abonamentu, według cennika zamieszczonego na stronie w momencie dokonywania opłaty. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, to usługa zostanie zablokowana. Jeżeli w przeciągu kolejnych 5 dni nie wpłynie opłata powiększona o równowartość miesięcznego abonamentu dotychczas użytkowanego konta to takie konto zostanie definitywnie skasowane.

3. Opłata abonamentowa jest wyłącznie opłatą za posiadanie i użytkowanie konta na serwerze OVIO.

4. OVIO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

§3 PRYWATNOŚĆ

1. OVIO zapewnia prywatność poczty elektronicznej Swoim Abonentom - nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe OVIO.

2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.

3. OVIO nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.

4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez OVIO w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OVIO

1. Serwery OVIO są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. OVIO zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy operatorów międzynarodowych itp.).

2. W przypadku konieczność odłączenia części usług OVIO zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Za brak dostępu do serwerów OVIO z winy OVIO trwających powyżej 24h OVIO zobowiązuje się do wydłużenia okresu abonamentowego o dzień za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad 1-dniowy okres przerwy.

4. OVIO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów OVIO powstałe w wyniku:
- przerwania połączenia niezawinione przez OVIO,
- kataklizmów,
- działanie czynników i osób trzecich,
- nieprawidłowego użytkowania kont,
- nieotrzymania poczty elektronicznej.

5. OVIO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.

2. OVIO zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
- będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
- Abonent działa na szkodę innych Użytkowników OVIO lub użytkowników sieci Internet,
- Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
- nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.

3. Abonent OVIO nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody OVIO.

4. Każdy Abonent w przypadku braku własnej domeny zobowiązuje się używać wyłącznie adresów w postaci www.Nazwa_konta.OVIO.pl oraz www.subdomeny.Nazwa_konta.OVIO.pl.


 
§6 OGRANICZENIA

1. Na swoich serwerach OVIO zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.

2. OVIO dopuszcza na swoich serwerach witryny erotyczne jednak po wcześniejszych uzgodnieniach z Abonentem.

3. Prawo do uruchamiania skryptów i programów w ramach wykupionej usługi przysługuje tylko i wyłącznie Właścicielowi danej usługi.

4. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, OVIO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony w panelu administracyjno-informacyjnym, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.

§7 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rezygnacja z usług świadczonych przez OVIO na wniosek Abonenta nie zobowiązuje OVIO do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.

2. Wypowiedzenie umowy na wniosek OVIO zobowiązuje OVIO do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę.

3. Umowa między klientem a OVIO wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.

§8 FAKTURY VAT

1. Zgodnie z paragrafem 37 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1024 z późniejszymi zmianami) i w związku z załącznikiem numer 3 tegoż rozporządzenia:
- do otrzymania faktur VAT uprawnieni są wszyscy nabywcy, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług na serwerach OVIO, niezależnie od tego czy są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT,
- podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT może być zastąpiony na fakturach wystawianych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług OVIO, danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby.

2. Faktura za usługę zostanie wystawiona i będzie dostępna w panelu administracyjnym do samodzielnego wydrukowania w terminie do 7 dni od daty otrzymania zapłaty.

Koniec.

MARKA OVIO JEST WŁASNOŚCIĄ MOROKO
i podlega ochronie praw autorskich